top of page

ด่วน จองวัคซีนชิโนฟาร์ม สำหรับองค์กร เหลือโควต้าเพียง50โดส เท่านั้น พร้อมช่วยอำนวยความสะดวก ประสานกับสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อฉีดวัคซีน


เงื่อนไข 1. เป็นองค์กรนิติบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ( สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เป็นไปตามประกาศ ศบค เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ข้อ 5) องค์กรการกุศลและหน่วยงานเอกชน โดยจะพิจารณาการจัดสรร ตามประเภทการดำเนินงานของหน่วยงาน (ความสำคัญด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ) ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม และระดับความเสี่ยงโควิดบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ 2. องค์กร/หน่วยงานสามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงานและแรงงานต่างชาติ แต่ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าวัคซีนและค่าบริการอื่นๆ กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้และห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้ หากองค์กร/หน่วยงานใดฝ่าฝืนระเบียบตามข้อกำหนดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการปรับในอัตรา 15 เท่าของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร 3. องค์กร / หน่วยงาน จะต้องประสานจัดหาโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนตัวเลือก โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย โดยค่าบริการฉีดวัคซีนนั้น สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้กับองค์กร/หน่วยงานนั้นได้ แต่ห้ามเรียกเก็บจากผู้รับการฉีดเป็นอันขาด

7 views0 comments
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อควรทราบในการเลือกฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna

1. ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา ควรปรึกษาแพทย์ก่อน

2. สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาก่อน

- สามารถฉีด Moderna ได้ 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์จากเข็มแรก

3. สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac มาเเล้ว 2 เข็ม

- สามารถฉีดกระตุ้นด้วย Moderna ได้อีก 1 เข็ม ห่างกัน อย่างน้อย 6 เดือนจาก Sinovac เข็มที่สอง


หมายเหตุ : **สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนชนิดอื่นมาก่อน ควรปรึกษาแพทย์ตามความเหมาะสม**

การนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน

  • ทางบริษัทจะมีการแจ้งวัน เวลาให้ผู้รับการจัดสรรทราบทางช่องทาง Online ที่ผู้รับการจัดสรรได้แจ้งไว้

  • ผู้รับการจัดสรรสามารถเปลี่ยนแปลง วัน เวลานัดหมายการฉีดวัคซีนโดยแจ้งทางบริษัทภายใน 7 วันนับจากวันที่บริษัทแจ้งวัน เวลาให้ผู้รับการจัดสรร (เพราะวัน เวลานี้ได้ถูกกำหนดจากโรงพยาบาลซึ่งได้นัดหมายบุคคลเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการนัดหมายผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดที่ต้องฉีด 2 เข็ม จะต้องฉีดในเดือนที่ 1 และเดือนที่ 3 จึงทำให้เปลี่ยนแปลงวัน และเวลาได้ยาก ถ้าไม่รีบแจ้งเปลี่ยนในช่วงต้น)

  • ผู้รับการจัดสรรสามารถโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งทางบริษัทให้ทราบภายใน 30 พ.ย. 2564

การคืนเงิน

1. กรณีที่บริษัทไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ ทางบริษัทจะติดต่อท่านตามข้อมูลที่ท่านให้ไว้ และโอนเงินคืนกลับให้ท่านภายใน 3 วันนับจากวันที่โรงพยาบาลได้ประกาศ

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกเอง หรือ ไม่มาฉีดวัคซีนตามวัน เวลาที่นัดหมายไว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

36 views0 comments
1
2
bottom of page